Bạn đang ở đây

Thông báo về việc mượn, trả sách, thanh toán tài sản

Hiện nay việc mượn, trả sách, thanh toán tài sản của Thư viện đã được khôi phục trở lại.
Vậy trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo để sinh viên các khóa được biết.