Bạn đang ở đây

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 26/10/2020 đến 06/11/2020.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 26/10/2020 đến 06/11/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi Cao học từ 31/10/2020 đến 07/11/2020.

Phòng thi Cao học từ 31/10/2020 đến 07/11/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học Liên thông K24.

Phòng học Liên thông K24.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 20/10/2020 đến 24/10/2020.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 20/10/2020 đến 24/10/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi Cao học ngày 24/10/2020.

Phòng thi Cao học ngày 24/10/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Các trang

Subscribe to Front page feed