Bạn đang ở đây

Triển khai rút bớt khối lượng học tập dã đăng ký học trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên đại học chính quy khóa 55 (hệ 4,5 năm), 56, 57

Tệp đính kèm: