Bạn đang ở đây

Triển khai rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký học trong học kỳ phụ (đợt học 2) kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học chính quy K57,58,59

Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: