Bạn đang ở đây

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ I năm học 2019 - 2020

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải sẽ thu nhận hồ sơ bổ sung để giải quyết chế độ chính sách học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 56, 57, 58, 59 thuộc đối tượng chính sách chưa nộp hồ sơ cho Nhà trường.  

Lưu ý: Các sinh viên thuộc diện: Nộp 1 lần trong toàn khóa học (đã nộp); Nộp hồ sơ 1 lần trong năm (đã nộp đợt tháng 2/2019) không cần nộp bổ sung hồ sơ.

Nội dung chi tiết về đối tượng, hướng dẫn hồ sơ, chế độ được hưởng được ghi cụ thể trong phụ lục đính kèm.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/08 đến hết ngày 23/08/2019.

Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 103 - A9.

Tệp đính kèm: