Bạn đang ở đây

Thông báo về việc chuyển điểm thi phân loại đầu vào tiếng Anh học phần A1, A2, B1

- Phòng ĐTĐH và bộ môn Anh Văn sẽ thực hiện chuyển điểm tiếng Anh các học phần A1, A2, B1 cho sinh viên khóa 59 trên cơ sở căn cứ vào kết quả thi phân loại trình độ tiếng Anh (đã tổ chức thi vào các ngày 11,12/9/2018).
- Nếu sinh viên không có nguyện vọng chuyển điểm học phần tiếng Anh B1 để học nâng điểm thì phải làm đơn gửi phòng ĐTĐH (P106-A9) trước ngày 25/9/2018.
- Phòng ĐTĐH sẽ hủy điểm học phần tiếng Anh B1 trước ngày 01/10/2018.
- Sinh viên kiểm tra kết quả chuyển điểm và hủy điểm các học phần tiếng Anh A1, A2, B1 trên phần mềm quản lý đào tạo (tại địa chỉ: http://qldt.utc.edu.vn).