Bạn đang ở đây

Thông báo triển khai giảng dạy học tập trực tiếp trên lớp

Ngà trường đã ra Thông báo Số 679/TB-ĐGTVT ngày 01/9/2020 về việc triển khai giảng dạy học tập trực tiếp (trên lớp) đối với tất cả các lớp học phần. Chi thiết nội dung Thông báo trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: