Bạn đang ở đây

Thông báo triển khai công tác tổ chức giảng dạy học tập - Học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo trong toàn trường trong thời gian phòng chống Covid-19

Nhà trường đã ra thông báo Số 639/TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2020 về việc triển khai công tác tổ chức giảng dạy học tập - Học kỳ I năm học 2020-2021 đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo trong toàn trường trong thời gian chống dịch Covid-19. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm: