Bạn đang ở đây

Thông báo Tổ chức học kỳ I năm học 2019-2020 cho bậc đại học hệ chính quy các khóa 59 trở về trước

Nhà trường đã ra Thông báo số 580/TB-ĐHGTVT ngày 16/7/2019 về việc Tổ chức học kỳ I năm học 2019-2020 cho bậc đại học hệ chính quy. Nôi dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: