Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức học kỳ I năm học 2018-2019

Phòng ĐTĐH trân trọng đăng tải Thông báo tổ chức học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp đại học chính quy. Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm.