Bạn đang ở đây

Thông báo tổ chức các lớp học phần ngoại ngữ tăng cường A1, A2 cho bậc đại học chính quy các khóa 55,56,57,58 và 59

Nhà trường tổ chức các lớp học phần ngoại ngữ tăng cường A1, A2 cho bậc đại học chính quy các khóa 55, 56,57,58,59 như trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: