Bạn đang ở đây

Thông báo Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2018- 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 


Số:    330     /TB-ĐHGTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  22  tháng 4 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

học kỳ 2 năm học 2018-2019

 

 

Kính gửi:

  • Các Khoa, các Bộ môn trong toàn Trường.
  • Các Phòng: Đào tạo ĐH, CTCT&SV.
  • Ban Thanh tra, Đoàn Thanh niên, TTƯDCNTT.
  • Cố vấn học tập.

Căn cứ Quyết định số 403/ QĐ- ĐHGTVT của Hiệu trưởng ban hành ngày 15/3/2013 về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của Giảng viên và làm căn cứ để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

 Nhà trường tiếp tục triển khai công tác lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2018 – 2019  cụ thể như sau:

Sinh viên gửi  ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên trên trang http://sis.utc.edu.vn.

STT

Kế hoạch thực hiện

Thời gian

1

Sinh viên các khóa K56, K57, K58, k59 thực hiện gửi ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Từ 22/4/2019

đến hết ngày

30/06/2019

2

- Phòng KT& ĐBCLĐT tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên gửi tới Lãnh đạo các đơn vị và trên VPĐT của Trường.

- Giảng viên vào tài khoản trên VPĐT xem kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Các trưởng Bộ môn vào tài khoản trưởng Bộ môn trên VPĐT để xem kết quả phản hồi ý kiến của toàn thể giảng viên trong Bộ môn.

- Danh sách sinh viên không tham gia phản hồi ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ được gửi tới tài khoản của CVHT trên VPĐT ( Đề nghị CVHT theo dõi để thực hiện).

Từ 5/7/2019

 

Chú ý: Sinh viên không tham gia phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ bị trừ điểm Rèn luyện sinh viên theo quy định của Trường.

 

Nơi nhận:                                 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Như trên (để thực hiện);

- Lưu HCTH, KT&ĐBCLĐT, VPĐT.

 

Tệp đính kèm: