Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng họp CVHT với các lớp đại học chính quy khóa 60.

Nhà trường đã ra Thông báo số 757/TB-ĐHGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2019 về lịch họp CVHT với các lớp đại học chính qui khóa 60. Do có thay đổi trong nhu cầu sử dụng giảng đường, Nhà trường thông báo chuyển phòng họp CVHT với các lớp đại học chính qui khóa 60 như trong bảng đính kèm. Các lớp không có trong bảng đính kèm vẫn giữ nguyên phòng họp theo Thông báo số 757/TB-ĐHGTVT. Đề nghị CVHT và sinh viên các lớp đại học chính qui khóa 60 triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch trên. Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: