Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học tối tầng 6+7 nhà A2.

Thông báo chuyển phòng học tối tầng 6+7 nhà A2.

Để thuận tiện trong việc quản lý giảng đường A2, bộ phận Điều độ dồn dịch phòng học TỐI tại tầng 6, tầng 7 nhà A2 từ ngày 18/11/2019 xuống phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm: