Bạn đang ở đây

Thông báo áp dụng thời gian biểu của tiết học, ca thi cho năm học 2019-2020

Nhà trường đã ra Thông báo số 579/TB-ĐHGTVT ngày 16/7/2019 về việc áp dụng thời gian biểu của các tiết học, ca thi cho năm học 2019-2020. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm: