Bạn đang ở đây

Tổ chức họp CVHT với các lớp đại học chính quy K.59 trở về trước, học kỳ I năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết Thông báo số 625/TB-ĐHGTVT ngày 02/8/2019 về Tổ chức họp CVHT với các lớp đại học chính quy K.59 trở về trước, học kỳ I năm học 2019-2020 và File mềm đăng ký lịch họp CVHT với lớp được đính kèm ở dưới.