Bạn đang ở đây

Tài liệu tham khảo "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2020 - 2021

Thực hiện công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 nhằm đảm bảo tuyên truyền và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Hướng dẫn số 73-HD/ĐUK về Tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân-Sinh viên năm học 2020-2021.

Sau đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên :

 

Tệp đính kèm: