Bạn đang ở đây

Lịch sinh hoạt Công dân-Sinh viên đầu khóa K60

Các bạn tân sinh viên xem Lịch sinh hoạt Công dân-Sinh viên đầu khóa K60 chi tiết dưới đây:

                                             LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ 60

                                       (Kèm theo kế hoạch số: 438 /KH-ĐH GTVT ngày 22 tháng 8 năm 2019)

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ 3

(03/9)

- Sinh viên Khoa Cơ khí (CK01 đến CK04) Sinh hoạt chung tại Hội trường lớn:

+Thời gian: từ 8h00

- Nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8)

+8h10 - 9h10: lớp ĐT01; ĐT02

+9h20 - 10h20: lớp ĐT03; ĐT04

+10h30 - 11h30: lớp ĐT05; ĐT06

- Sinh viên Khoa Vận tải - Kinh tế (KT01 đến KT05) Sinh hoạt chung tại Hội trường lớn:

+Thời gian: từ 14h00

- Nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8)

+13h30 - 14h30: lớp ĐT07; CT01

+14h40 - 15h40: lớp CT02; CT03

+15h50 - 16h50: lớp CT04; CT05

 

THỨ 4

(04/9)

- Sinh viên Khoa Vận tải - Kinh tế (KT06 đến KT10) Sinh hoạt chung tại Hội trường lớn:

+Thời gian: từ 8h00

- Nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8)

+8h10 - 9h10: lớp CK01; CK02

+9h20 - 10h20: lớp CK03; CK04

+10h30 - 11h30: lớp CK05; CK06

- Sinh viên Khoa Cơ Khí (CK05 đến CK08) Sinh hoạt chung tại Hội trường lớn:

+Thời gian: từ 14h00

- Sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng (XD01, XD02) Sinh hoạt chung tại 101 A5:

+Thời gian: từ 14h00

- Nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8)

+13h30 - 14h30: lớp KT01; KT02

+14h40 - 15h40: lớp KT03; KT04

+15h50 - 16h50: lớp KT05; KT06

 

THỨ 5

(05/9)

- Sinh viên Khoa Công trình (CT01 đến CT05) Sinh hoạt chung tại Hội trường lớn:

+Thời gian: từ 8h00

- Sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế (QT01, QT02) Sinh hoạt chung tại 101 A5:

+Thời gian: từ 8h00

- Nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8)

+8h10 - 9h10: lớp lớp KT07; KT08

+9h20 - 10h20: lớp KT09; KT10

+10h30 - 11h30: lớp XD01; XD02 và TU01

- Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (TT01 đến TT04) Sinh hoạt chung tại Hội trường lớn:

+Thời gian: từ 14h00

- Sinh viên Khoa Khoa học cơ bản (TU01) Sinh hoạt chung tại phòng hội thảo tầng 4 nhà A8:

+Thời gian: từ 14h00

- Nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8)

+13h30 - 14h30: lớp CK07; CK08

+14h40 - 15h40: lớp QT01; QT02 và MT01

     +15h50 - 16h50: lớp QL01; QL02

 

 

THỨ 6

(06/9)

- Sinh viên Khoa Điện - Điện tử (ĐT01 đến ĐT07) Sinh hoạt chung tại Hội trường lớn:

+Thời gian: từ 8h00

- Nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8)

+8h10 - 9h10: lớp TT01; TT02

+9h20 - 10h20: lớp TT03; TT04

- Sinh viên Khoa Quản lý xây dựng (QL01, QL02): Sinh hoạt chung tại Hội trường lớn:

+Thời gian: từ 14h00

- Sinh viên Khoa Môi trường và An toàn giao thông (MT01) Sinh hoạt chung tại phòng hội thảo tầng 4 nhà A8:

+Thời gian: từ 14h00

THỨ 2

(09/9)

Sinh viên Khoa Công trình (CT01 đến CT05), Khoa Khoa học cơ bản (TU01), Khoa Môi trường và ATGT (MT01), Khoa Đào tạo quốc tế (QT01, QT02):  Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 7h00 - 8h00 - Chuyên đề 1

+8h05 - 9h05 - Chuyên đề 2

+ 9h10 - 10h10 - Chuyên đề 3

+10h15- 11h15- Chuyên đề 4

Sinh viên Khoa Điện - Điện tử (ĐT 01 đến ĐT07): Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 13h00 - 14h00 - Chuyên đề 1

+14h05 - 15h05 - Chuyên đề 3

+ 15h10 - 16h10 - Chuyên đề 2

+16h15 - 17h15 - Chuyên đề 4

 

 

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ 3

(10/9)

Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (TT01 đến TT04), Khoa Quản lý xây dựng (QL01, QL02): Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn.

+ 7h00 - 8h00 - Chuyên đề 1

+8h05 - 9h05 - Chuyên đề 2

+ 9h10 - 10h10 - Chuyên đề 3

+10h15- 11h15- Chuyên đề 4

Sinh viên Khoa Cơ khí (CK01 đến CK06): Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 13h00 - 14h00 - Chuyên đề 1

+14h05 - 15h05 - Chuyên đề 3

+ 15h10 - 16h10 - Chuyên đề 2

+16h15 - 17h15 - Chuyên đề 4

 

THỨ 4

(11/9)

Sinh viên Khoa Vận tải – Kinh tế (KT01 đến KT5), Khoa Cơ khí (CK07 đến CK08): Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn.

+ 7h00 - 8h00 - Chuyên đề 1

+8h05 - 9h05 - Chuyên đề 2

+ 9h10 - 10h10 - Chuyên đề 3

+10h15- 11h15- Chuyên đề 4

Sinh viên Khoa Kỹ thuật xây dựng (XD01, XD02), Khoa Vận tải - Kinh tế (KT06 đến KT10): Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 13h00 - 14h00 - Chuyên đề 1

+14h05 - 15h05 - Chuyên đề 3

+ 15h10 - 16h10 - Chuyên đề 2

+16h15 - 17h15 - Chuyên đề 4

 

Ghi chú:

- Chuyên đề 1: Qui chế đào tạo theo tín chỉ và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm đăng ký học, tra cứu điểm, học phí, v.v.

- Chuyên đề 2: Giới thiệu về Trường Đại học.

- Chuyên đề 3: Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Chuyên đề 4: Công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong Nhà trường.