Bạn đang ở đây

Lịch họp CVHT với các lớp đại học chính quy K.60, học kỳ II năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo lịch họp CVHT với các lớp đại học chính qui khóa 60 đợt học kỳ 2 năm học 2019-2020, như trong tệp đính kèm. Đề nghị CVHT và sinh viên các lớp đại học chính qui khóa 60 triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch trên./.

 

Tệp đính kèm: