Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CVHT, ĐÁNH GIÁ RLSV VÀ TỔ CHỨC SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Theo TB số 619/TB-ĐHGTVT ngày 12/8/2020:

- Sinh viên tự đánh giá RLSV trên trang http://sis.utc.edu.vn/ từ ngày 24/8/2020 đến 27/8/2020

- Sinh viên đánh giá CVHT trên trang http://sis.utc.edu.vn/ từ ngày 07/9/2020 đến 10/9/2020

 (chi tiết vui lòng xem file đính kèm)