Bạn đang ở đây

Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ chính sách học kỳ II đợt từ 11/4 đến 24/4

Lưu ý: Các sinh viên đã nộp hồ sơ thuộc đối tượng chỉ nộp hồ sơ 1 lần trong toàn khóa học không có tên trong danh sách này.
 
Thời gian sinh viên phản hồi (nếu có) trước ngày 08/5/2020.
 
Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Thu Hà - Phòng Công tác chính trị và Sinh viên. ĐT: 0983471558
 
Danh sách cụ thể trong file đính kèm./.