Bạn đang ở đây

Chuyển phòng 103N3

Theo đề nghị của Trạm y tế, bộ phận Điều độ điều chuyển các lớp học tại phòng 103N3 từ ngày 21/08 -> 23/08/2018.
(Chi tiết xem tệp đính kèm)

Tệp đính kèm: