Bạn đang ở đây

Điều chỉnh kế hoạch tổ chức sinh hoạt lớp, đánh giá RLSV học kỳ II năm học 2019-2020 từ hình thức họp trực tiếp sang họp online

Căn cứ Thông báo 639 TB-ĐHGTVT ngày 20/8/2020 về việc: “Triển khai công tác tổ chức giảng dạy, học tập - Học kỳ I, năm học 2020-2021 đối vớí sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo trong thời gian phòng chống dịch Covid-19”; Căn cứ Thông báo 619/TB-ĐHGTVT ngày 12/8/2020 về việc: “Triển khai đánh giá CVHT, đánh giá RLSV và tổ chức sinh hoạt lớp sinh viên học kỳ II, năm học 2019-2020”,

Nhà trường thông báo tới các đơn vị chức năng, các Khoa quản lý sinh viên (QLSV), các Bộ môn phụ trách chuyên ngành (PTCN), Cố vấn học tập (CVHT) tiếp tục thực hiện việc triển khai đánh giá CVHT, đánh giá RLSV và tổ chức sinh hoạt lớp kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020 theo nội dung và thời gian quy định tại thông báo số 619/TB-ĐHGTVT, chỉ điều chỉnh hình thức tổ chức họp lớp, đánh giá RLSV từ họp trực tiếp chuyển sang họp online.

Lưu ý: 

-CVHT thông báo và thống nhất với Ban cán sự, lớp sinh viên về thời gian tổ chức họp lớp, đánh giá RLSV qua hình thức họp online.

- CVHT đăng ký với Khoa QLSV về thời gian lớp tổ chức họp online (....giờ... phút, ngày.... tháng...... năm.....) trên cơ sở thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường: từ 8h sáng ngày 31/8 đến 20h ngày 5/9/2020). Thời hạn đăng ký họp online với các Khoa: trước 15h ngày 27/8/2020.  

 

Theo TB số 619/TB-ĐHGTVT ngày 12/8/2020:

- Sinh viên tự đánh giá RLSV trên trang http://sis.utc.edu.vn/ từ ngày 24/8/2020 đến 27/8/2020

- Sinh viên đánh giá CVHT trên trang http://sis.utc.edu.vn/ từ ngày 07/9/2020 đến 10/9/2020

 (chi tiết vui lòng xem file đính kèm)