Bạn đang ở đây

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CVHT, ĐÁNH GIÁ RLSV VÀ TỔ CHỨC SINH HOẠT LỚP CHO SINH VIÊN K.60

Theo TB số 458/TB-ĐHGTVT ngày 18/6/2020:

- Sinh viên K60 tự đánh giá RLSV trên trang http://sis.utc.edu.vn/ từ ngày 07/7/2020 đến 10/7/2020

- Sinh viên K60 đánh giá CVHT trên trang http://sis.utc.edu.vn/ từ ngày21/7/2020 đến 23/7/2020

 (chi tiết vui lòng xem file đính kèm)