Bạn đang ở đây

Thông báo chuyển phòng học lớp KTXD Bằng 2 K22 từ 02/05/2019.

Thông báo chuyển phòng học lớp KTXD Bằng 2 K22 từ 02/05/2019.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm: