Bạn đang ở đây

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/11/2019 đến 14/12/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/11/2019 đến 14/12/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông K23.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông K23.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 12/08/2019 đến 21/11/2019).

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 12/08/2019 đến 21/11/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 17/06/2019 - 28/06/2019).

  Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 17/06/2019 - 28/06/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 10/06/2019 - 14/06/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 10/06/2019 - 14/06/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/05/2019 - 17/05/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/05/2019 - 17/05/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Thông báo chuyển phòng học nhà A2.

Thông báo chuyển phòng học nhà A2.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Thông báo chuyển phòng học lớp KTXD Bằng 2 K22 từ 02/05/2019.

Thông báo chuyển phòng học lớp KTXD Bằng 2 K22 từ 02/05/2019.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/05/2019 - 11/05/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/05/2019 - 11/05/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông thứ 7 - chủ nhật.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông thứ 7 - chủ nhật.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi Bằng 2 Thứ 7 chủ nhật

Phòng thi Bằng 2 Thứ 7 chủ nhật 

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp.

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp.

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp tháng 3 năm 2019

Danh sách sinh viên hệ bằng 2 đã có bằng  tốt nghiệp tháng 3 năm 2019(File đính kèm)

Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp tháng 3 năm 2019

Danh sách sinh viên hệ Liên thông đã có bằng  tốt nghiệp tháng 3 năm 2019(File đính kèm)

Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp tháng 3 năm 2019

Danh sách sinh viên hệ Liên thông đã có bằng  tốt nghiệp tháng 3 năm 2019(xem File đính kèm)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 01/04/2019 đến 04/04/2019)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 01/04/2019 đến 04/04/2019)

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông K22

Phòng học hệ Bawngf - Liên thông K22 bắt đầu từ 25/03/2019

Chi tiết xem tệp đính kèm

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 25/03/2019 đến 30/03/2019)

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 25/03/2019 đến 30/03/2019)

Chi tiết xem tệp đính kèm

Các trang