Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO LỊCH THU HP KỲ 2 NH 2019-2020

Thông báo Lịch thu HỌC PHÍ  - Học kỳ II - Năm học 2019 -2020 (31/03/2020)

Theo Thông báo số 1027/TB-ĐHGTVT ngày 06/12/2019 và Thông báo số 197/TB-ĐHGTVT ngày 14/03/2020, số 228/TB-ĐHGTVT ngày 24/03/2020, Phòng Tài chính Kế toán thông báo thời gian thu qua VIETTEL PAY  như sau:

  • HỌC PHÍ HỆ ĐT LIÊN THÔNG/BẰNG 2/TẠI CHỨC từ ngày 01/04/2020.

Một số lưu ý khi nộp học phí:

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 05/02/2020 - 12/02/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 05/02/2020 - 12/02/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 02/01/2020 - 16/01/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 02/01/2020 - 16/01/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 23/12/2019 - 31/12/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 23/12/2019 - 31/12/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/12/2019 - 20/12/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/12/2019 - 20/12/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/11/2019 đến 14/12/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/11/2019 đến 14/12/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông K23.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông K23.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 12/08/2019 đến 21/11/2019).

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 12/08/2019 đến 21/11/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 17/06/2019 - 28/06/2019).

  Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 17/06/2019 - 28/06/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 10/06/2019 - 14/06/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 10/06/2019 - 14/06/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/05/2019 - 17/05/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/05/2019 - 17/05/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Thông báo chuyển phòng học nhà A2.

Thông báo chuyển phòng học nhà A2.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Thông báo chuyển phòng học lớp KTXD Bằng 2 K22 từ 02/05/2019.

Thông báo chuyển phòng học lớp KTXD Bằng 2 K22 từ 02/05/2019.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/05/2019 - 11/05/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/05/2019 - 11/05/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông thứ 7 - chủ nhật.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông thứ 7 - chủ nhật.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi Bằng 2 Thứ 7 chủ nhật

Phòng thi Bằng 2 Thứ 7 chủ nhật 

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp.

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp.

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp

Lịch giải quyết công tác tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp.

Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp tháng 3 năm 2019

Danh sách sinh viên hệ bằng 2 đã có bằng  tốt nghiệp tháng 3 năm 2019(File đính kèm)

Các trang