Bạn đang ở đây

Thông báo phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông.

Thông báo phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/07/2020 đến 01/08/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/07/2020 đến 01/08/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 29/06/2020 đến 17/07/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 29/06/2020 đến 17/07/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/06/2020 đến 27/06/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/06/2020 đến 27/06/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/05/2020 đến 25/07/2020).

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/05/2020 đến 25/07/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

THỜI KHÓA BIỂU (HK 1 NĂM HỌC 2019-2020) HỆ LIÊN THÔNG, BẰNG 2

- Phòng ĐTĐH cập nhật Thời khóa biểu HK 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2 đã được điều chỉnh thay thế TKB cũ do nghỉ phòng tránh dịch Covid 2019.

- Sinh viên tải về tại file đính kèm.

- Ban cán sự lớp có trách nhiệm thông báo đến các thành viên được biết và thực hiện theo lịch học này.

- Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại cán bộ phụ trách: Ts. Nguyễn Thanh Bình  (ĐT: 0941.819.619)./.

THÔNG BÁO LỊCH THU HP KỲ 2 NH 2019-2020

Thông báo Lịch thu HỌC PHÍ  - Học kỳ II - Năm học 2019 -2020 (31/03/2020)

Theo Thông báo số 1027/TB-ĐHGTVT ngày 06/12/2019 và Thông báo số 197/TB-ĐHGTVT ngày 14/03/2020, số 228/TB-ĐHGTVT ngày 24/03/2020, Phòng Tài chính Kế toán thông báo thời gian thu qua VIETTEL PAY  như sau:

  • HỌC PHÍ HỆ ĐT LIÊN THÔNG/BẰNG 2/TẠI CHỨC từ ngày 01/04/2020.

Một số lưu ý khi nộp học phí:

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 05/02/2020 - 12/02/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 05/02/2020 - 12/02/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 02/01/2020 - 16/01/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 02/01/2020 - 16/01/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 23/12/2019 - 31/12/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 23/12/2019 - 31/12/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/12/2019 - 20/12/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/12/2019 - 20/12/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/11/2019 đến 14/12/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 16/11/2019 đến 14/12/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông K23.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông K23.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 12/08/2019 đến 21/11/2019).

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 12/08/2019 đến 21/11/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 17/06/2019 - 28/06/2019).

  Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 17/06/2019 - 28/06/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 10/06/2019 - 14/06/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 10/06/2019 - 14/06/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/05/2019 - 17/05/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/05/2019 - 17/05/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Thông báo chuyển phòng học nhà A2.

Thông báo chuyển phòng học nhà A2.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Thông báo chuyển phòng học lớp KTXD Bằng 2 K22 từ 02/05/2019.

Thông báo chuyển phòng học lớp KTXD Bằng 2 K22 từ 02/05/2019.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/05/2019 - 11/05/2019).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 06/05/2019 - 11/05/2019).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Các trang