Bạn đang ở đây

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 29/04/2021 đến 08/05/2021.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 29/04/2021 đến 08/05/2021.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 lớp thứ 7- chủ nhật.

Phòng học hệ Bằng 2 lớp thứ 7- chủ nhật.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Học học Liên thông K24 (từ 15/03/2021 đến 26/6/2021).

Học học Liên thông K24 (từ 15/03/2021 đến 26/6/2021).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi Liên thông ngày 12+13/03/2021.

Phòng thi Liên thông ngày 12+13/03/2021.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 02/02/2021 đến 01/03/2021.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 02/02/2021 đến 01/03/2021.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Phòng học lớp Liên thông K23 Cơ khí ô tô.

Phòng học lớp Liên thông K23 Cơ khí ô tô.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 11/01/2021 đến 30/01/2021.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 11/01/2021 đến 30/01/2021.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 04/01/2021 đến 09/01/2021.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 04/01/2021 đến 09/01/2021.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học tối tầng 6 nhà A2.

Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học TỐI tại nhà A2 từ ngày 21/12/2020 sang phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 22/12/2020 đến 02/01/2021.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 22/12/2020 đến 02/01/2021.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Thông báo chuyển phòng học tối tầng 7 nhà A2.

Thông báo chuyển phòng học tối tầng 7 nhà A2.

Để thuận tiện trong việc quản lý giảng đường A2, bộ phận Điều độ dồn dịch phòng học TỐI tại tầng 7 nhà A2 xuống phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 09/11/2020 đến 12/11/2020.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 09/11/2020 đến 12/11/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 26/10/2020 đến 06/11/2020.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 26/10/2020 đến 06/11/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học Liên thông K24.

Phòng học Liên thông K24.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 20/10/2020 đến 24/10/2020.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 20/10/2020 đến 24/10/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Thông báo phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông.

Thông báo phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/07/2020 đến 01/08/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 27/07/2020 đến 01/08/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 29/06/2020 đến 17/07/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 29/06/2020 đến 17/07/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/06/2020 đến 27/06/2020).

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/06/2020 đến 27/06/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/05/2020 đến 25/07/2020).

Phòng học hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/05/2020 đến 25/07/2020).

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Các trang